Book a demo

XMReality Bokslutskommuniké 2022, koncernöversikt


Date: 2023-02-16
Orderingången ökade 7 procent jämfört med motsvarande kvartal förra året. Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 9 procent och de årliga återkommande intäkterna minskade 2 procent jämfört med Q3 detta år. Nyemissionen genomfördes enligt plan och XMReality tillförs 26,2 MSEK innan emissionskostnader.

Kvartalet oktober - december 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 896 (5 008) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till –17 622 (-18 460) TSEK
 • Rörelseresultatet före skatt blev -8 672 (-12 647) TSEK
 • Kassaflödet blev -4 984 (-8 487) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 58,7 (70,7) procent

Orderingången under kvartalet var högre än motsvarande nivå Q4 2021 och ökade med 7 procent till 7 573 (7 102) TSEK. Nettoomsättningen sjönk med 2 procent till 4 896 (5 008) TSEK jämfört med föregående år. Däremot steg nettoomsättningen med 9 procent jämför med Q3 2022 (från 4 482 till 4 896 TSEK). De årliga återkommande intäkterna (ARR) var i stort oförändrade och uppgick till 18 082 (18 583) TSEK jämfört med Q4 2021. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög, 94 (94) procent för kvartalet. Orderstocken, orderingång som kvarstår att redovisa som intäkt, minskade med 19 procent till 13 899 (17 088) TSEK, däremot steg orderstocken med 24 procent till 13 899 (11 206) TSEK från Q3 till Q4 2022.

Helåret 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 804 (21 616) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -67 957 (-57 664) TSEK
 • Rörelseresultatet före skatt blev -36 751 (-33 672) TSEK
 • Kassaflödet blev -37 347 (26 430) TSEK

Kostnadsökningen härrör i huvudsak från satsningen inom marknadsföring och försäljning i USA. Bolagets finansiella mål är att senast i slutet av 2024 börja generera positivt kassaflöde, samt att 2025 nå en ARR om 75 000 TSEK med tillhörande EBITDA på 15 procent.

Noterbara händelser under kvartalet

 • Cobalt Housing i Storbritannien introducerade XMReality för första linjens support. Cobalt Housing Ltd är en registrerad bostadsrättsförening med säte i North Liverpool. De förvaltar cirka 6 000 fastigheter och varje år får deras supportcenter, som är hyresgästernas första kontaktpunkt, cirka 70 000 samtal och mejl.
 • XMReality tecknade ett 5-årigt återförsäljaravtal med ett stort globalt industriföretag med mer än 100 000 anställda och verksamhet i mer än 100 länder. Avtalet ger företaget rätten att sälja XMReality Remote Guidance under deras eget varumärke (white labelled) till deras globala kundbas. Samma avtal fungerar också som ett 5-årigt ramavtal för denna befintliga kunds interna köp och användning av samma produkt. Avtalet som sådant garanterar inte några nya beställningar.
 • Saab fördubblade sitt licensinnehav av XMReality Remote Guidance. Som kommunicerades i oktober 2020 skrev Saab, som förser den globala marknaden med tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet, och XMReality ett treårigt avtal där huvuddelen av avtalet avser en fast avgift. Saab har nu beställt ytterligare licenser till följd av att deras användning har ökat.
 • XMReality Inc. (USA) tecknade ett prenumerationsavtal med Alta Forest Products baserat i Chehalis, Washington. Alta Forest Products är världens största tillverkare av trävaror till staket. De är ett teknikdrivet företag med stort fokus på hållbart skogsbruk och zero-waste-tillverkning. XMReality Remote Guidance kommer användas för att minska stillestånd på deras produktionsanläggningar i Nordamerika samt för fjärrsupport i samband med reparationer.
 • XMReality expanderade ytterligare inom den brittiska bostadssektorn och har nu tecknat ett avtal med ett av landets ledande bostadsföretag: Sovereign Housing Association. Sovereign förvaltar över 60 000 fastigheter i Storbritannien och har som målsättning att bli en modern, uppkopplad verksamhet med digitala tjänster som ger en fantastisk kundupplevelse för sina hyresgäster.
 • XMReality genomförde en företrädesemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1. Teckningssammanställningen visar att cirka 76 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter. Därmed tilldelades emissionsgaranterna cirka 24 procent av företrädesemissionen. Den riktade emissionen av units tecknades fullt ut. XMReality tillförs genom nyemissionerna sammanlagt cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader. Tillfört kapital kommer att användas till rörelsekapital, marknadsföring och försäljning i USA och Europa, produktutveckling samt etablering av partnerskap. Units omvandlades till aktier och teckningsoptioner 17 januari 2023. Antalet aktier i Bolaget ökade med 47 555 269 till totalt 88 475 269 aktier. Handel med teckningsoptioner av serie TO1 sker på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 16 maj 2023. Två (2) tecknings-optioner av serie TO1 berättigar, under perioden 8 - 19 maj 2023, till teckning av en (1) ny aktie i XMReality till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga, dock lägst 0,55 SEK och högst 1,00 SEK per aktie. Detta innebär att XMReality, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Även det lån om 5 MSEK som omnämnts i samband med företrädesemissionen upptogs från bolagets svenska affärsbank till normala kommersiella lånevillkor.
   

Noterbara händelser efter kvartalets utgång

 • XMReality Inc. (USA) tecknade ett årligt prenumerationsavtal med Toshiba America Business Solutions, Inc., ett dotterbolag till Toshiba TEC Corporation. De är en global ledare inom kontorstryck och detaljhandelslösningar med kontor över hela USA och Latinamerika. Toshiba America Business Solutions kommer att använda XMReality för att förbättra service relaterat till deras tjänster och samtidigt minska sitt resande.
 • XMReality AB (publ) ingick avtal med Erik Penser Bank avseende tjänsten Likviditetsgaranti. Erik Penser Bank tillträder som Likviditetsgarant den 14 februari 2023. Åtagandet om likviditetsgaranti tillhandahålls i enlighet med Nasdaq Stockholm AB:s regler för likviditetsgaranti. Detta innebär att Erik Penser Bank genom likviditetsgarantin agerar garant för att det finns köp- och säljkurser och en garanterad tillgänglig volym i aktien samt för att skillnaden mellan köp- och säljkurs blir mindre.

I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med Johanna Edepil, CMO, om resultatet som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://www.xmreality.com/sv/investerare/rapporter-analyser

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 16 februari, 2023 kl 08:30 CET.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre