Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i XMReality är baserad på svensk lagstiftning, bolagsordningen, regelverket för Nasdaq First North Growth Market samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) behöver för närvarande inte tillämpas av bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North Growth Market. Styrelsen för XMReality har i dagsläget för avsikt att tillämpa Koden i de delar den anses vara relevant för Bolaget och dess aktieägare, och med beaktande av verksamhetens karaktär och omfattning.

Enligt bolagsordningen ska XMRealitys styrelse bestå av lägst tre (3) och högst sex (6) ledamöter, med högst två (2) suppleanter. Bolagets styrelse består för närvarande av fyra (4) ledamöter, inklusive styrelseordföranden. Samtliga styrelseledamöter är valda fram till slutet av nästa årsstämma. Nedan förtecknas styrelseledamöterna med uppgift om födelseår, utbildning och erfarenhet, år för inval i styrelsen, pågående och tidigare uppdrag de senaste fem (5) åren samt Aktie- och optionsinnehav. Med Aktie- och optionsinnehav i Bolaget innefattas eget direkt och indirekt innehav samt närståendes innehav.

Styrelse

Ledningsgrupp