Pressmeddelande

XMReality delårsrapport, Koncernöversikt, april - juni 2023

 • Regulatorisk
XMReality delårsrapport, Koncernöversikt, april - juni 2023
För halvåret ökade orderingången med 13 procent jämfört med samma period förra året, men minskade något för kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 7 procent både för kvartalet samt halvåret jämfört med samma perioder förra året. Kostnaderna sjönk med 8 procent för kvartalet och för halvåret minskade de med 10 procent jämfört med föregående år.

Kvartalet april - juni 2023, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 939 (4 616) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -16 979 (-18 431) TSEK
 • Rörelseresultatet före skatt blev -9 414 (-9 395) TSEK
 • Kassaflödet blev -8 741 (-12 349) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 43,1 (60,6) procent

Orderingången under kvartalet var lägre än motsvarande nivå Q2 2022 och minskade med 5 procent till 2 217 (2 344) TSEK. Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 4 939 (4 616) TSEK jämfört med föregående år. De årliga återkommande intäkterna (ARR) var i stort sett oförändrade och uppgick till 18 252 (18 270) TSEK jämfört med Q1 2023. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög, 96 (95) procent för kvartalet. Orderstocken, orderingång som kvarstår att redovisa som intäkt, minskade till 10 139 (12 827) TSEK jämfört med Q1 2023.

Bolagets finansiella mål att senast i slutet av 2024 börja generera positivt kassaflöde, samt att 2025 nå en ARR om 75 000 TSEK med tillhörande EBITDA på 15 procent, kvarstår.

Halvåret januari - juni 2023, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 10 061 (9 426) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -31 583 (-35 023) TSEK
 • Rörelseresultatet före skatt blev -16 007 (-20 184) TSEK
 • Kassaflödet blev 6 906 (-21 389) TSEK

Noterbara händelser under kvartalet

 • Andreas Jonsson utseddes till ny VD för XMReality AB och tillträdde den 15 maj 2023.
 • Utnyttjandet av teckningsoptioner TO1 som emitterades i samband med Bolagets företrädesmission av units under det fjärde kvartalet 2022 avslutades. Nyttjandegraden uppgick till 11,3 procent och XMReality tillfördes cirka 1,5 MSEK före emissionskostnader.
 • Bolaget har lanserat en säker molnbaserad lagringstjänst med branschens första Microsoft OneDrive-integration. Då flera leverantörer använder egna typer av moln-lagring har XMReality valt, efter dialog med vår kundbas, en brett tillgänglig integration där kunden äger och har full kontroll över sin egen data.
 • Årsstämma hölls i XMReality AB (publ) torsdagen den 4 maj 2023, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2022. 
 • XMReality Inc. tecknade ett årligt prenumerationsavtal med Technology Resource Center of America (TRCA), en ledare inom utveckling och implementering av enterprise-teknologi för multi-site hantering över hela USA. De kommer använda XMReality till att ytterligare förbättra sin branschledande kundservice.

Noterbara händelser efter kvartalet

 • XMReality erhöll en licensbeställning från Yaskawa Nordic som är en del av Yaskawa Electric Corporation. De kommer att använda XMReality för att stärka service och support gentemot sin kundbas.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://www.xmreality.com/sv/investerare/rapporter-analyser

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 20 juli, 2023 kl 08:30 CEST.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se