Pressmeddelande

XMReality Bokslutskommuniké 2023, koncernöversikt

 • Regulatorisk
XMReality Bokslutskommuniké 2023, koncernöversikt
Den totala orderingången för året har ökat med 8 procent för 2023 jämfört med 2022. Som ett resultat av stark kundtillväxt har vi nu fler än 150 kunder. Nettoomsättningen ökade med 5 procent 2023 jämfört med 2022, medan det på kvartalet var oförändrat jämfört med samma period förra året. Bolaget har signifikant dragit ner kostnaderna under kvartalet och kommer gå in i 2024 med en kostnadsmassa som är ca 20 MSEK lägre på årsbasis. För helåret 2023 var kostnaderna 10 procent lägre jämfört med 2022 och för kvartalet gick kostnaderna ner 6 procent jämfört med sista kvartalet förra året. Effekterna av kostnadsjusteringarna kommer synas från början av 2024.

Kvartalet oktober - december 2023, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 877 (4 896) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -16 611 (-17 622) TSEK
 • Rörelseresultatet före skatt blev -9 367 (-8 672) TSEK
 • Kassaflödet blev -2 121 (-4 957) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 24,6 (58,7) procent

Orderingången under kvartalet var lägre än motsvarande nivå Q4 2022 och minskade med 19 procent till 6 167 (7 573) TSEK, orderingången innehåller även order som avser 2 och 3 år. Nettoomsättningen var i stort oförändrad på 4 877 (4 896) TSEK jämfört med föregående år. De årliga återkommande intäkterna (ARR) minskade och uppgick till 16 849 (17 857) TSEK jämfört med Q3 2023. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög, 92 (94) procent för kvartalet. Orderstocken, orderingång som kvarstår att redovisa som intäkt, ökade till 10 895 (9 648) TSEK jämfört med Q3 2023.

Helåret 2023, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 19 788 (18 804) TSEK
 • Kostnaderna uppgick till -61 319 (-67 957) TSEK
 • Rörelseresultatet före skatt blev -31 297 (-36 751) TSEK
 • Kassaflödet blev -5 832 (-37 497) TSEK

Orderingången för helåret var högre än motsvarande nivå 2022 och ökade med 8 procent till 16 801 (15 533) TSEK, orderingången innehåller även order som avser 2 och 3 år.

Bolagets mål

XMRealitys finansiella mål, att i slutet av 2024 börja generera positivt kassaflöde, kvarstår.

Noterbara händelser under kvartalet

 • XMReality har genomfört flera kostnadsbesparingar om ca 20 MSEK på årsbasis samt uppdaterat säljstrategin.
 • XMReality har bytt likviditetsgarant till Carnegie Investment Bank AB
 • XMReality har genomfört en riktad emission om 5,9 MSEK till teckningskurs om 0,43 kr per aktie
 • Bolaget har signerat ett ramavtal med Coor, leverantör av integrerade Facility Management-tjänster i Norden
 • XMReality har under kvartalet signerat flertalet nya kunder, bland annat med ICETRO America, Follet Products och Freudenberg e-Power Systems.

Noterbara händelser efter kvartalet

 • XMReality informerade att bolagets CFO, Lotta Ekerbring, har meddelat sin avsikt att gå i pension. Lotta Ekerbring har varit CFO hos XMReality sedan 2022 och kommer under våren 2024 lämna sitt uppdrag. Lotta ersätts av Frida Finér, som efter överlämning formellt tillträder den 2 april.
 • XMReality har bytt Certified Adviser till Carnegie Investment Bank AB.
 • XMReality har tecknat ett nytt kundavtal med Kloppenberg, ett dotterbolag till Middleby Corporation.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://www.xmreality.com/sv/investerare/rapporter-analyser

Denna information är sådan information som XMReality AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande torsdagen den 15 februari, 2024 kl 08:30 CET.

Bolagets Certified Adviser är Carnegie Investment Bank AB (publ)
Telefon: +46 (0)73 856 42 65
Email: 
certifiedadviser@carnegie.se