Pressmeddelande

Uppdaterad strategi driver kundtillväxt och sänkta kostnader hos XMReality

Uppdaterad strategi driver kundtillväxt och sänkta kostnader hos XMReality
2023 har varit ett år av rekordstark kundtillväxt för XMReality till följd av en justerad försäljningsstrategi och bolaget har nyligen genomfört flera kostnadsbesparingar om 20 MSEK på årsbasis. Strategijusteringen och den tillhörande kostnadssänkningen syftar till att nå målet om ett positivt kassaflöde under 2024.

Justering av säljstrategin initierades under våren 2023 och innebär dels sänkta instegströsklar för nya kunder genom att börja med en mindre mängd licenser. Fokus är på kunder som har en långsiktig strategi för remote guidance och där det finns en plan redan från start att växa användandet och antalet licenser. Det har visat sig vara en framgångsrik modell då flera av de nya kunderna som tillkommit under 2023 redan efter några månader har expanderat användandet samt adderat nya affärsområden eller nya bolag inom samma koncern. 

Ett exempel är Middleby Corporation i USA som genom sina 120 dotterbolag omsätter 40 miljarder SEK och är världsledande inom kommersiella lösningar för kök och restaurang. Middleby har under året expanderat användandet från ett till fyra dotterbolag och dialoger pågår med många fler som tagit del av det värdeskapande som införandet av XMRealitys lösning inneburit. 

Vi är väldigt nöjda med den justering vi gjort gällande försäljningsstrategin och det positiva gensvar vi får från våra kunder. Inför 2023 hade vi som målsättning att öka användandet av vår lösning hos våra befintliga kunder samtidigt som vi vill korta ner säljprocessen gentemot nya kunder. Vilket vi nu ser resultat av.” säger Andreas Jonsson, VD på XMReality.

Som en del av den övergripande strategin kommer bolaget att sänka sina kostnader med cirka 20 MSEK på årsbasis. Merparten av kostnadsbesparingarna är genomförda, med några pågående som får effekt senare under 2024. Besparingarna omfattar dels produktutveckling då flera stora investeringar har gjorts för att ha en effektivare drift och utveckling framåt med ett mindre utvecklingsteam. Bolaget har även sett över direkta kostnader och minskar bland annat kostnader för programvaror och marknadsföring. Den justerade strategin för försäljning bidrar även till lägre anskaffningskostnad för nya kunder.

Kundökningen i kombination med våra kostnadsbesparingar ger trygghet inför 2024 och vår målsättning att bli kassaflödespositiva. Flera stora kunder som kom in under pandemin saknade en långsiktig plan för användandet av XMRealitys lösning och har efter pandemin successivt skalat ner antalet licenser, vilket har motsvarat vår nyförsäljning och således har vår ARR legat relativt stilla. De nya kunder vi tar in nu börjar i mindre skala men med mål att växa över tid, något som gör att vi sitter i en väldigt stark position för tillväxt framåt. Vi har flera viktiga investeringar bakom oss i produkten, rätt team på plats i USA och en effektivare och mindre kostsam försäljningsprocess.” summerar Andreas Jonsson.