Book a demo

XMReality delårsrapport, koncernöversikt januari–mars 2022


Date: 2022-04-28
Orderstocken steg med 10 procent jämfört med förra årets första kvartal samtidigt som nettoomsättningen sjönk med 16 procent. Bruttomarginalen ökade från 90 procent till 94 procent.

Januari – mars 2022, koncernen

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 810 (5 757) TSEK.
 • Kostnaderna uppgick till -16 593 (-12 518) TSEK.
 • Rörelseresultatet före bokslutsdispositioner och skatt blev -10 789 (-6 257) TSEK.
 • Kassaflödet blev -9 040 (50 416) TSEK och soliditeten var vid periodens slut 65,0 (81,7) procent

Nettoomsättningen sjönk med 16 procent 4 810 (5 757) TSEK. De årliga återkommande intäkterna (ARR) sjönk med 7 procent till 18 130 (19 400) TSEK. Den absoluta merparten av intäkterna är fortsatt återkommande mjukvaruprenumerationer. Bruttomarginalen var fortsatt hög och 94 (90) procent för kvartalet. Cirka hälften av nettoomsättningens reduktion härrör från en lägre hårdvaruförsäljning som också resulterar i en högre bruttomarginal. De ökade kostnaderna är främst kopplade till en förstärkning av försäljningsresurserna i det helägda dotterbolaget i USA. Orderstocken, orderingång som är kvar att intäktsföra, steg med 10 procent till 15 532 (14 117) TSEK.

Orderingången under kvartalet var betydligt lägre än motsvarande nivå förra året och sjönk med 54 procent till 3 259 (7 137) TSEK. Detta främst som ett resultat av avsaknaden av större nya affärer under kvartalet 2022. Jämförelsekvartalet 2021 innehåll även ett stort treårsavtal och ett stort tvåårsavtal som tillsammans hade ett orderingångsvärde om cirka 3 MSEK. Skillnaden i orderingång från hårdvara var 0,5 MSEK, där mer hårdvara försåldes under Q1 2021.

Notera att det helägda dotterbolaget i USA (XMReality Inc.), sedan 1 januari 2022 uppgraderats till en autonom affärsenhet vilket innebär att finansiell redovisning framledes kommer att ske på koncernnivå.

Noterbara händelser under januari – mars 2022

 • Procurement for Housing (PfH) och XMReality tecknade ett ramavtal för leverans av XMReality Remote Guidance. Tillgång till Remote Guidance har efterfrågats av PfHs medlemsorganisationer och är nu en katalogprodukt. PfH är ledande inom Storbritanniens ekonomiskt överkomliga bostäder, så kallad Social Housing, Deras 1000+ medlemsorganisationer förvaltar tillsammans över 3,9 miljoner fastigheter.
 • Den 1 januari tillträdde Tim Koeppl som ny President för XMReality Inc., XMRealitys helägda USA-baserade dotterbolag. Tim har senast erfarenhet från att leda integrationsprogram för avancerad teknologi till det amerikanska försvarsdepartementet.
 • Verisure SARL, Verisures schweiziska högkvarter, och XMReality AB tecknade ett globalt ramavtal för att leverera XMReality Remote Guidance. Initialt inom ramen för avtalet påbörjas ett arbete att införa XMReality Remote Guidance inom Verisures tekniska support av hemlarm i Sverige.
 • Den 1 mars tillträdde Lotta Ekerbring som Chief Finance Officer (CFO) på XMReality. Lotta ersatte Claes Pettersson, som kommer att gå i pension. Lotta har gedigen erfarenhet inom området och har också tidigare erfarenhet som CFO på ett högteknologiskt företag med dotterbolag i Nordamerika.
 • XMReality lanserade två nya produktplaner tillgängliga för köp direkt online. XMReality har sedan slutet av 2019 gett marknaden möjlighet att köpa en ren mobilversion av produkten online, kallad XMReality Business. I takt med att användandet av tekniken har ökat, har användarnas krav på funktioner också ökat och de två nya produktplanerna, Professional och Professional Plus har betydligt mer funktionalitet.

I den här videon berättar Jörgen Remmelg, VD på XMReality, tillsammans med Johanna Edepil, CMO, om resultatet som företaget rapporterade samt vilka händelser som är extra intressanta att lyfta till investerarna.

Länk till sidan där delårsrapporten återfinns: https://xmreality.com/investors/finansiella-rapporter-analyser-och-dokument/

Denna information är sådan som XMReality är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-28 08.30 CEST.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se

Om XMReality Remote Guidance™
XMRealilty Remote Guidance är ett AR-verktyg som möjliggör kunskapsdelning med hjälp av tal, gester, pekare, stillbilder med någon som befinner sig på ett helt annat ställe. Det inkluderar:

 • En unik ’hands-overlay’ teknik som innebär att man kan guida en annan person på distans, som om man vore där
 • Web portal för att skapa team, administrera användare samt mäta användning
 • Integrationsmöjligheter genom öppna API:er (Application Programming Interfaces) för klienter

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 100 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre