Book a demo

XMReality AB (publ) offentliggör utfall i företrädesemission och riktad emission


Date: 2022-12-23
DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL RYSSLAND, BELARUS, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XMREALITY. SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN. XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i företrädesemissionen av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 (”Företrädesemissionen”) som avslutades den 21 december 2022. Teckningssammanställningen visar att cirka 76 procent tecknades med och utan stöd av uniträtter. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 24 procent av Företrädesemissionen. Den riktade emissionen av units (den ”Riktade emissionen”) tecknades fullt ut. XMReality tillförs genom nyemissionerna sammanlagt cirka 26,2 MSEK före emissionskostnader.

Teckningsperioden för Företrädesemissionen om cirka 20,3 MSEK löpte ut den 21 december 2022 och sammanställningen visar att 25 074 765 units, motsvarande cirka 68,09 procent, tecknades med stöd av uniträtter. Därtill erhöll Bolaget intresseanmälningar om teckning av ytterligare 2 822 418 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 7,66 procent. Totalt tecknades Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, till cirka 75,75 procent. Därmed tilldelas emissionsgaranterna cirka 24,25 procent av Företrädesemissionen, fördelat på cirka 20 procent till toppgaranter och 4,25 procent till bottengarantier. Den Riktade emissionen tecknades fullt ut och omfattar 10 727 269 units, motsvarande cirka 5,9 MSEK. XMReality tillförs därmed sammanlagt cirka 26,2 MSEK, före emissionskostnader, genom emission av aktierna.

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 2 december 2022.

Antal aktier och aktiekapital
Efter registrering av Företrädesemissionen och den Riktade emissionen vid Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att öka med 2 377 763,45 SEK till sammanlagt 4 423 763,45 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 47 555 269 aktier till totalt 88 475 269 aktier.

Handel med BTU
Handel med betald tecknad unit (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till veckan efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 1, 2023.

Handel i teckningsoptioner av serie TO1
Handel med teckningsoptioner av serie TO1 kommer ske på Nasdaq First North Growth Market med start när Företrädesemissionen har registrerats på Bolagsverket. Sista dag för handel i teckningsoptionerna är den 16 maj 2023.

Utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO1
Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 berättigar, under perioden 8 - 19 maj 2023, till teckning av en (1) ny aktie i XMReality till ett lösenpris motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för XMRealitys aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om 10 handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,55 SEK och högst 1,00 SEK per aktie. Detta innebär att XMReality, vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna, kan komma att tillföras ytterligare högst cirka 23,8 MSEK [1] före emissionskostnader.

[1] Räknat på högsta lösenpris för teckningsoptionerna om 1,00 SEK.

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se

Rådgivare
XMReality har anlitat Erik Penser Bank AB och Ramberg Advokater KB som finansiell respektive legal rådgivare i samband med kapitaliseringen.

Denna information är sådan som XMReality AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 december 2022 kl 08:50 CET.

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i XMReality i någon jurisdiktion, varken från XMReality eller från någon annan.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 ("Prospektförordningen") och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Ett prospekt har upprättats av Bolaget och publicerades på Bolagets hemsida efter att Prospektet har granskats och godkänts av Finansinspektionen. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna units i XMReality har skett genom Prospektet som offentliggjordes av Bolaget den 2 december 2022 på XMRealitys hemsida, www.xmreality.com. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i Prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela Prospektet. Detta pressmeddelande utgör annonsering i enlighet med artikel 2 k) i Prospektförordningen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Ryssland, Belarus, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller vissa framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets aktuella syn och förväntningar på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling, inklusive uttalanden avseende Företrädesemissionen samt uttalanden rörande vägledning, planering, framtidsutsikter och strategier. Ord som t.ex. "avses", "bedöms", "förväntas", "planeras", "uppskattas", "kan", och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Även om Bolaget anser att dessa uttalanden är baserade på rimliga antaganden och förväntningar kan Bolaget inte garantera att sådana framåtriktade uttalanden kommer att förverkligas. Då dessa framåtriktade uttalanden inbegriper såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer, kan verkligt utfall väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Framåtriktade uttalanden i pressmeddelandet gäller endast vid tidpunkten för pressmeddelandet och kan komma att ändras utan tillkännagivande. Bolaget gör inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktade uttalanden till följd av ny information, framtida händelser eller dylikt utöver vad som krävs enligt tillämpliga lagar eller aktiemarknadsrättslig reglering.

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre