Book a demo

Kommuniké från extra bolagsstämma i XMReality den 1 december 2022


Date: 2022-12-01
XMReality AB (publ) (”XMReality” eller ”Bolaget”) höll idag den 1 december 2022 extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades.

Företrädesemission av units

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut den 31 oktober 2022 att emittera högst 36 828 000 units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till en (1) aktie i Bolaget. Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 841 400 kronor genom emission av högst 36 828 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 920 700 kronor och antalet aktier med ytterligare 18 414 000.

Emissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. En (1) befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Tio (10) uniträtter ger rätt att teckna nio (9) units. Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som har rätt att teckna units med företrädesrätt (d v s att erhålla uniträtter) är den 5 december 2022.

Teckningskursen per unit uppgår till 0,55 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av units sker under perioden från och med den 7 december 2022 till och med den 21 december 2022.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att, under perioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för XMRealitys aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,55 kronor och högst 1,00 kronor per aktie.

Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 20,3 MSEK före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 i företrädesemissionen utnyttjas för teckning av aktier kan XMReality i maj 2023 erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 18,4 MSEK och lägst 10,2 MSEK före emissionskostnader

Riktad nyemission av units

Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut den 31 oktober 2022 att genom en riktad nyemission ge ut högst 10 727 269 units. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner ger rätt till en (1) aktie i Bolaget. Bolagets aktiekapital ökar med högst 536 363,45 kronor genom emission av högst 10 727 269 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 268 181,70 kronor och antalet aktier med ytterligare 5 363 634.

Rätt att teckna units ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en begränsad krets av investerare som anmält intresse att teckna units i Bolaget.

Teckningskursen per unit uppgår till 0,55 kronor. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. Teckning av units sker senast den 21 december 2022.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att, under perioden från och med den 8 maj 2023 till och med den 19 maj 2023, teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för XMRealitys aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio handelsdagar som föregår lösenperioden, dock lägst 0,55 kronor och högst 1,00 kronor per aktie.

Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 5,9 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO1 i den riktade nyemissionen utnyttjas för teckning av aktier kan XMReality i maj 2023 erhålla ytterligare emissionslikvid om högst cirka 5,4 MSEK och lägst 2,9 MSEK före emissionskostnader

Emissionsbemyndigande

I syfte att tillmötesgå en eventuell överteckning i företrädesemissionen, beslutade den extra bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om bemyndigande för styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma och med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av ytterligare högst 5 524 200 units, varje unit bestående av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO1, till en teckningskurs om 0,55 kronor per unit. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) nya aktie i Bolagets, innebärande att det högsta antal aktier som kan tillkomma genom bemyndigandet är 8 286 300 aktier.

Ändring av bolagsordningen

Den extra bolagsstämman beslutade även om att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapitalet från lägst 1 250 000 kronor och högst 5 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 8 000 000 kronor samt att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 25 000 000 aktier och högst 100 000 000 aktier till lägst 40 000 000 aktier och högst 160 000 000 aktier.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2022 kl. 10.50 CET.

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 125 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
www.redeye.se 

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Edepil

CMO XMReality
Tel: +46 730 981 281
E-mail: johanna.edepil@xmreality.com

Om JohannaLäs mer

Born 1988. Chief Marketing Officer (CMO) since 2020.

Holdings in XMReality:
49 970 shares and 100 000 warrants

Education and experience:
Johanna Edepil has a MSc in Industrial Engineering and Management from Linköping University with a specialization towards Industrial Marketing. Johanna has several years experience from working in international B2B companies and has held positions within sales, market analysis and strategic marketing. Resulting in experience from the entire sales- and marketing process.

Läs mindre