Book a demo

Kommuniké från årsstämma i XMReality AB (publ) den 4 maj 2022


Date: 2022-05-04
XMReality AB (publ) (NASDAQ First North Growth Market: XMR) höll tisdagen den 4 maj 2022 årsstämma, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2021.

Vid årsstämman fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2021. Vidare beslutade årsstämman att disponera årets resultat i enlighet med styrelsens förslag medförande att ett fritt eget kapital, inklusive årets resultat om -33 440 094 kronor, överförs i ny räkning.

Styrelse och revisor

Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av 5 ledamöter och inga suppleanter.

Till ledamöter av styrelsen omvaldes Björn Persson, Anders Ferntoft, Åsa Arvidsson, Peter Gille samt Tommy Johansson.

Till styrelsens ordförande omvaldes Björn Persson.

Till revisor omvaldes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Niklas Kullberg som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till övriga styrelseledamöter, som inte är anställda av bolaget. Styrelsens arvoden är oförändrat jämfört med föregående år.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till revisor skall utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att genomföra nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att ge styrelsen ett bemyndigande att, inom ramen för gällande bolagsordning, med eller utan företrädesrätt från aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen intill nästkommande årsstämma, fatta beslut om ökning av Bolagets aktiekapital genom emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, nyteckning av eller konvertering till ett antal aktier motsvarande högst tjugo (20) procent av aktierna i Bolaget, vid tidpunkten för årsstämman 2022.

Det noterades att samtliga beslut togs enhälligt.

Om XMReality
XMReality AB (publ) utvecklar och säljer lösningar som revolutionerar kunskapsöverföring via så kallad förstärkt verklighet - Augmented Reality (AR). Företaget är marknadsledande inom vägledning på distans (remote guidance) där man via AR kan guida en person på plats för att lösa problem eller förhindra att de uppstår. Produkten används globalt i mer än 60 länder. ABB, Nestlé, Electrolux, Sidel, Heineken och Saab är några av de mer än 100 kunderna. XMReality är baserat i Linköping och USA och är noterat på Nasdaq First North Growth Market (ticker: XMR). För mer information, besök: www.xmreality.com 

XMRealitys Certified Adviser är Redeye AB
Telefon: +46 8 121 576 90
Certifiedadviser@redeye.se 
www.redeye.se
 

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande onsdagen den 4 maj kl. 17.10 CEST.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Persson

Styrelseordförande XMReality
Tel: +46 702 074 125
E-mail: bjorn.persson@xmreality.com